Aandelen

Via aandelen koopt een belegger als het ware een deel van een bedrijf. Aandelen zijn risicodragend vermogen. De prijs van het aandeel, de koers, komt tot stand door vraag en aanbod op de effectenbeurs. Veel bedrijven keren hun aandeelhouders een of tweemaal per jaar dividend uit. Het rendement van aandelen bestaat uit koersveranderingen en dividend. De resultaten van de bedrijven waarin wordt belegd kunnen sterk fluctueren. Daardoor kunnen ook de resultaten van het aandelengedeelte van de portefeuille sterk schommelen. Aandelen zijn een beleggingscategorie met een hoog risico.

Obligaties

Obligaties zijn schuldbewijzen van (semi)overheidsinstellingen of ondernemingen. De belegger in een obligatie ontvangt jaarlijks een, vaak van tevoren bepaalde, rente op zijn obligatie. Het risico bestaat dat de tegenpartij die het geld leent de rente of hoofdsom niet (terug)betaalt. Hoe beter de kwaliteit van de tegenpartij des te kleiner is dit risico. Er is handel in obligaties via de beurs waardoor koersvorming optreedt. Afhankelijk van de renteontwikkeling kan de waarde van obligaties stijgen en dalen. Het rendement bestaat uit koersverandering en couponrente.

Liquiditeiten

Liquiditeiten zijn gelden waarover u direct kunt beschikken. U houdt liquiditeiten aan op een rekening-courant of spaarrekening. Als u een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhoudt beperkt u het risico van uw portefeuille. Het risico van beleggen in liquiditeiten is immers gering. Wel loopt u het risico dat de rente die u over uw liquiditeiten ontvangt onvoldoende is om de inflatie en de verschuldigde belasting te compenseren.

De belangrijkste risico’s van beleggen

Marktrisico: Als de beurskoersen dalen neemt de waarde van uw beleggingen af en vice versa. Dit risico wordt voornamelijk beïnvloed door de algemene economische situatie, zoals groei of achteruitgang van de economie.

Koersrisico: Het risico op koersschommelingen. Waarin u ook belegt, u loopt altijd een koersrisico. Dit risico kunt u deels verminderen door uw beleggingen goed te spreiden.

Kredietrisico: Het risico dat het land of de instelling die een obligatie heeft uitgegeven niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting of aflossing van de hoofdsom van de lening. Dit wordt ook debiteurenrisico genoemd.

Renterisico: Renterisico is het risico dat u loopt dat de veranderende marktrente de koers van uw obligatie beïnvloedt. De marktrente kan zowel een positieve als negatieve impact hebben. Als de huidige marktrente hoger is dan de couponrente van de obligatie dan zal de obligatie worden verkocht met een korting ten opzichte van zijn nominale waarde. Als de marktrente lager is dan de couponrente, dan wordt de obligatie verkocht met een premie ten opzichte van de nominale waarde. Obligatiekoersen bewegen zich omgekeerd evenredig met de richting van de rentevoeten. Daalt de rente, dan stijgen de obligatieprijzen. Stijgt de rente, dan dalen de obligatieprijzen.

Concentratierisico: Het risico dat een groot deel van de portefeuille is geconcentreerd in aandelen van enkele ondernemingen, sectoren of regio’s, of in obligaties van enkele landen. Koersdalingen en faillissementen hebben dan een veel grotere invloed op uw portefeuille dan wanneer u het vermogen meer gespreid belegt.

Valutarisico: Dit risico loopt u als u belegt buiten de eurozone. De ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden beïnvloedt de waarde van uw portefeuille. Dat kan positief of negatief uitpakken.

Liquiditeitsrisico: Het risico dat u bepaalde belangen niet gemakkelijk kunt verkopen doordat er weinig kopers zijn. Dit risico is beperkt als u belegt in beursgenoteerde aandelen of staatsobligaties die heel liquide zijn.

Tegenpartijrisico: Als meerdere financiële instrumenten worden gebundeld in een (nieuw) product of een product gebruik maakt van derivaten, loopt de belegger het risico dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt. Dit risico wordt tegenpartijrisico genoemd en is bijvoorbeeld aanwezig bij gestructureerde producten, synthetische ETF’s en verzekeringen met een beleggingscomponent. Hieronder valt ook het risico dat de belegger loopt op het niet betalen van couponrentes of het verlies van ingelegde gelden.

Herbeleggingsrisico: Het risico dat u verkochte beleggingen en inkomsten uit uw beleggingen niet opnieuw kunt beleggen tegen hetzelfde rendement als dat van de oorspronkelijke belegging.

Duurzaamheidsrisico: Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.