Beleid van Vermogen in Balans (hierna ViB) voor een optimale uitvoering van effectenorders.

Op 3 januari 2018 is MiFID II in werking getreden waarbij de regels met betrekking tot het orderuitvoeringsbeleid zijn aangescherpt (artikel 4:90c van de Wet op het financieel toezicht).

Het wettelijk vereiste orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de gedragsregels die stellen dat een beleggingsonderneming, zoals ViB, op loyale, billijke en professionele wijze met u als cliënt omgaat en zich inzet in uw belang.

ViB voert zelf geen orders uit, maar geeft deze door aan InsingerGilissen Bankiers en Saxo Bank. Wij hebben met hen afspraken gemaakt waarin het belang van onze cliënten voorop staat.

ViB heeft alle redelijke maatregelen genomen voor de optimale uitvoering van een effectenorder, waarbij rekening wordt gehouden met prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten.

Het orderuitvoeringsbeleid heeft betrekking op de volgende financiële instrumenten:

  • aandelen;
  • vastrentende waarden (obligaties en geldmarktinstrumenten);
  • beleggingsfondsen en trackers (zowel beursgenoteerd als niet beursgenoteerd);
  • derivaten (opties, turbo’s);
  • alternatieve beleggingen;
  • gestructureerde producten.

ViB zal de kwaliteit van de orderuitvoering van InsingerGilissen Bankiers en Saxo Bank monitoren. Tevens wordt het beleid als geheel jaarlijks geëvalueerd.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.