Op welke principes baseert Vermogen in Balans (ViB) haar beleggingsdienstverlening?

Wij nemen doelen en wensen van onze klanten als uitgangspunt. Een goede inventarisatie van de klant vormt de basis van onze beleggingsdienstverlening. Bij de inventarisatie stellen wij de volgende vragen:

- Wat is het doel van de beleggingen?
- Op welke termijn wilt u dit doel realiseren?
- Wat is uw kennis en ervaring van en met beleggen?
- Welk risico bent u bereid te lopen?

Vanaf het moment dat u bij ons belegt controleren wij samen met u of het afgesproken risico nog bij u past, of de doelen nog gehaald kunnen worden en of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Bij elk Doelrisicoprofiel hoort een bepaalde mate van risico. Hoe langer de beleggingshorizon hoe groter de kans dat beleggen meer oplevert dan sparen.

Wij beoordelen beleggingen op basis van het te verwachten rendement in combinatie met de kosten en het risico. Wij maken onze keuzes volledig in uw belang. Op basis van gedegen analyses nemen we de uiteindelijke beslissing om bijvoorbeeld een beleggingsfonds wel of niet op te nemen in ons portefeuille. In het belang van onze klanten zetten wij veel goedkope indexbeleggingsproducten in. Maar wij kiezen ook voor andere type beleggingsfondsen als wij denken dat het rendement van die fondsen opweegt tegen de extra kosten.

Vermogen in Balans (ViB) stelt zich onafhankelijk op en baseert zich op gedegen analyse met focus op kosten en voortdurende risicomonitoring. Wij bieden klanten inzicht in de kosten en spreiding van de portefeuille.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert ViB?

Bij onze beleggingsbeslissingen maken wij gebruik van fundamentele analyse. Onze beslissingen zijn gericht op de lange termijn, waarbij we uiteraard wel inspelen op de actualiteit. Technische analyse of marktgevoel maken onderdeel uit van ons proces. Als de markt aanleiding geeft om een deel van de portefeuille te verkopen kunnen wij hier voor kiezen.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten belegt ViB?

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten hun beleggingen optimaal kunnen spreiden en daarmee hun risico’s verkleinen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om in aandelen en obligaties over de gehele wereld te beleggen. Wij hebben een ruim assortiment beleggingsfondsen en indextrackers van een groot aantal geselecteerde aanbieders wereldwijd. Wij maken gebruik van gestructureerde producten of alternatieve beleggingen als dit past bij de klant en zijn beleggingsdoel.

Hoe komt ViB tot uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s?

Het verwachte rendement van een portefeuille hangt af van de verhouding tussen aandelen en obligaties. Dit is gebaseerd op de afspraken die we met onze klanten hebben gemaakt. De financiële doelstelling, het benodigde rendement en het risico dat klanten willen lopen, spelen hierbij een hoofdrol.

Bij het behalen van rendement is het van belang om de kosten te beheersen. Wij maken daarom ook gebruik van goedkope indextrackers. Bovendien letten we bij de selectie van beleggingsfondsen op de kosten die de fondsen maken.

Wij beoordelen of de totale portefeuille voldoende toegevoegde waarde biedt en of het verwachte rendement en de risicospreiding in lijn is met de doelstelling en risicobereidheid van de klant.

Hoe kunnen onze klanten het beleggingsbeleid van ViB uiteindelijk beoordelen?

Om ons beleggingsbeleid te beoordelen, kunnen onze klanten afgaan op het rendement en toetsen of dit overeenkomt met het verwachte rendement dat met ze werd afgesproken. De prestatie van een beleggingsportefeuille kunnen klanten beoordelen door deze te vergelijken met portefeuilles in dezelfde risicoklasse van andere beleggingsondernemingen. Bij een oordeel over het beleggingsbeleid geldt dat naarmate de termijn waarnaar gekeken wordt korter is, ook de kans groter is dat het rendement door toeval afwijkt van het prognoserendement of van de prestatie van concurrerende portefeuilles. Op langere termijn is een goed oordeel mogelijk over de daadwerkelijke beleggingsprestatie.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.