Wie zijn wij?

Vermogen in Balans (ViB) is in 2014 opgericht en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De dienstverlening van Vermogen in Balans bestaat uit het aanbieden van beleggingsdiensten aan particulieren, rechtspersonen, stichtingen en kerken. Vermogen in Balans is in het bezit van de vergunning voor vermogensbeheer zoals benoemd in de Wet op het Financieel Toezicht. Ons vergunningsnummer is 14004011. Vermogen in Vermogen in Balans houdt kantoor aan de Dorpsstraat 19, 2631 CR Nootdorp.

Welke diensten verrichten wij?

Vermogensbeheer

Binnen onze vermogensbeheerdienstverlening beheert Vermogen in Balans uw te beleggen vermogen vanaf € 100.000,-- op basis van de door u aangegeven discretionaire volmacht. Vermogen in Balans houdt daarbij rekening met uw persoonlijke cliëntprofiel, zoals dat is vastgelegd op basis van de informatie die verkregen is in een persoonlijk gesprek.

Vermogensinzicht (second opinion)

Eén of meerdere beleggingsportefeuilles worden, ongeacht bij welke instelling ze zijn ondergebracht, geconsolideerd en volledig transparant gemaakt. Vervolgens wordt vanuit verschillende invalshoeken uw portefeuille doorgelicht. Tevens kunnen we een beeld schetsen van de kansen en risico’s binnen uw beleggingsportefeuille.

Voordat we onze dienstverlening aan u aanbieden, willen we u eerst leren kennen en vertrouwd raken met uw vermogen. Dit leidt ertoe dat we uw persoonlijke en financiële situatie goed in kaart kunnen brengen. Aan de hand van deze informatie besluiten we vervolgens gezamenlijk wat de beste aanpak is om uw doelstelling te bereiken.

Welke stappen zetten wij met u?

1. Intake
Tijdens een kennismaking brengen wij uw situatie in kaart. Dit betreft zowel een persoonlijke als financiële inventarisatie van uw situatie. Daarbij komen specifieke wensen en natuurlijk uw doelstellingen aan bod. Tevens is uw kennis van en ervaring met beleggen van belang. Tenslotte bepalen we uw risicobereidheid en beleggingshorizon. De uitkomst is het uiteindelijke “doelrisicoprofiel” dat bij u, uw huidige situatie en toekomst moet passen.

4 doelrisicoprofielen

Het jaarrendement kan op korte termijn afwijken van het beoogde rendement. Het werkelijke jaarrendement kan zowel hoger of lager zijn. Het rendement kan in werkelijkheid negatiever zijn dan het neerwaarts risico aangeeft. Er is een kans van 2,5% dat het verlies in een jaar tijd zelfs meer is dan aangegeven. Negatieve uitschieters kunnen zich meerdere jaren na elkaar voordoen. Dit betekent dat u met een groter verlies geconfronteerd kunt worden dan u op basis van uw
risicobereidheid heeft aangegeven. Het geld waarmee u wilt beleggen heeft u in principe niet nodig
gedurende de aangegeven periode (beleggingshorizon) voor andere doeleinden. Van de behaalde resultaten geven wij u graag verder inzicht op ons kantoor tijdens een persoonlijke presentatie a.d.h.v. per profiel geanonimiseerde beheerportefeuilles.
N.B.: voor het zeer defensieve profiel bieden wij momenteel geen vermogensbeheer aan.

2. Maatwerk
Het verslag van de intake leidt tot een passend advies. Wij presenteren u welke beleggingen het beste aansluiten bij uw situatie, voorkeuren en beleggingsdoel. Daarna volgt een concrete invulling van uw portefeuille aan de hand van keuzes die passen bij u en de actuele marktsituatie.

3. Vastleggen samenwerking
Wij stellen een beheerovereenkomst op, waarin alle relevante afspraken met u terugkomen: welke dienst u afneemt, welke doelstelling wij voor u hebben vastgelegd, de beschikbare beleggingshorizon en welk risico bij u past. U zult hier bovendien uw kennis en ervaring, de gekozen beleggingsstrategie en de kosten van onze dienstverlening aantreffen.

4. Portefeuillesamenstelling
Bij de selectie van beleggingsinstrumenten kijken we naar een aantal belangrijke productkenmerken. Deze kenmerken moeten aan een minimale standaard voldoen, voordat instrumenten in ons assortiment worden opgenomen. Bovenal moeten ze passen bij onze strategie en onze klanten. Kenmerken waar we onder andere naar kijken zijn transparantie, trackrecord, kostenstructuur, investeringsbeleid en gevoerde management.

5. Onderhoud
U kunt dagelijks de ontwikkelingen van uw portefeuille raadplegen. Regelmatig nemen wij contact op om u van ontwikkelingen op de hoogte te houden. In ieder geval eenmaal per jaar zullen we de resultaten en het gevoerde beleid met u evalueren in een persoonlijk gesprek. Tijdens het evaluatiegesprek zal het behaalde rendement en de opbouw van uw portefeuille besproken worden. Tevens wordt het rendement vergeleken met uw lange termijn beleggingsdoelstelling. Zonodig wordt de samenwerkingsovereenkomst aangepast als deze niet meer passend is voor uw persoonlijke situatie.

Beleggingskosten en prognoserendement

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een zogenaamde banking-fee af te spreken, waarbij alle kosten (alle bankkosten waaronder transactiekosten), naast de beheerfee,  onder één tarief in rekening worden gebracht. Desgewenst kunnen we u tijdens een kennismaking over de mogelijkheden vertellen.

Onderstaand grafisch een voorbeeld van waardeontwikkeling voor en na kosten bij een investering van € 500.000 en een zeer offensief doelrisicoprofiel:

  Defensief Neutraal Offensief Zeer Offensief
Vaste kosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Beheerkosten (incl BTW) 1,15% 1,15% 1,15% 1,15%
Bankkosten 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
Spreadkosten (bied en laat) ca. 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
Productkosten ca. 0,27% 0,27% 0,27% 0,27%
Totaal    1,79% 1,79% 1,79% 1,79%
Totaal (incl. BTW) 1,79% 1,79% 1,79% 1,79%
Netto rendement % incl BTW 3,10% 4,30% 5,40% 6,50%
Bruto rendement % incl BTW 4,89% 6,09% 7,19% 8,29%
* Insinger Gilissen rekent 0,45% per jaar over creditgelden      
  Defensief Neutraal Offensief Zeer Offensief
Vaste kosten  €   -    €   -    €   -    €   -  
Beheerkosten  €   5.750,00  €   5.750,00  €   5.750,00  €   5.750,00
Bankkosten  €   1.250,00  €   1.250,00  €   1.250,00  €   1.250,00
Spreadkosten (bied en laat)  €   600,00  €   600,00  €   600,00  €   600,00
Productkosten  €   1.350,00  €   1.350,00  €   1.350,00  €    1.350,00
Totaal (incl. BTW)  €   8.950,00  €   8.950,00  €   8.950,00  €    8.950,00


De beheerfee is onderhevig aan BTW. Transactiekosten en bankkosten zijn dat niet.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.