Het door de directie van Vermogen in Balans (hierna ViB) vastgestelde beloningsbeleid is deels afhankelijk van het financiële resultaat en voldoet aan de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 (Rbb 2021).

Het beloningsbeleid wordt vastgesteld door de directie. Gezien de relatief beperkte omvang van ViB is geen renumeratiecommissie aangesteld. Evenmin is sprake van een Raad van Commissarissen. Daarom wordt het beloningsbeleid door de directie afgestemd met de compliance officer ter toetsing aan wet- en regelgeving.

ViB hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid in lijn met de strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden van ViB. Hierbij wordt rekening gehouden met de lange termijn belangen van ViB en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak.

Het beloningsbeleid is erop gericht, dat beloningen van medewerkers (op partners na 1 in 2023) geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan onze cliënten, alsmede aan de solvabiliteit van ViB. Het beloningsbeleid van ViB houdt geen rekening met duurzaamheidsrisico's.

Naast de vaste beloning kan er binnen de wettelijke kaders discretionair variabel beloond worden om inzet, resultaten en betrokkenheid te belonen. 

Periodiek wordt het beloningsbeleid geëvalueerd in het kader van geldende (nieuwe) wet-en regelgeving. Hierbij wordt nagegaan of een bepaalde vorm van beloning mogelijk onwenselijk gedrag kan stimuleren en hoe voorzien wordt in passende maatregelen.

De wet verplicht ons te vermelden of een enkele persoon of aandeelhouder binnen ViB een beloning ontvangt die hoger is dan 1 miljoen euro op jaarbasis. Bij ViB is hier vanzelfsprekend geen sprake van.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.