Op basis van Europese wetgeving  (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”) dient Vermogen in Balans (ViB) transparant te zijn over haar beleggingsbeleid en op welke wijze daarmee aan duurzaamheidsaspecten wordt voldaan

ESG staat voor "Environmental, Social & Governance". Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van aandelen van bedrijven door ViB.

ViB heeft als uitgangspunt geen duurzame doelstelling in haar beleggingsbeleid. Het in stand houden van het vermogen van de cliënt of groei daarvan staat centraal. Wel houden wij bij de uitvoering van het beleggingsbeleid rekening met duurzaamheidsrisico’s omdat dit de performance negatief kan beinvloeden. Hierbij streven wij naar de juiste balans van vermogensbehoud/vermogensgroei en eventuele duurzaamheidsrisico’s van de beleggingen, met het belang van de cliënt voorop.

ONGUNSTIGE EFFECTEN VAN BELEGGINGSBESLISSINGEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN WORDEN NIET IN AANMERKING GENOMEN

Met “duurzaamheidsfactoren” in de zin van de SFDR wordt bedoeld: “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”.

Wij promoten geen beleggingen met ecologische en/of sociale kenmerken (“lichtgroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 8 SFDR) en zijn ook niet expliciet gericht op het opnemen van duurzame beleggingen (“donkergroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 9 SFDR).
Op het gebied van duurzaamheid volstaan wij met het beoordelen van de impact van
duurzaamheidsrisico’s op de portefeuilles van de cliënten op de manier zoals beschreven. Wij houden daarbij niet gericht rekening met wat de effecten van onze beleggingsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op duurzaamheidsfactoren en stellen daarom niet jaarlijks een zogenaamde “principal adverse sustainability impacts statement” (hierna:“impactverklaring”) op.

Dit om de volgende redenen:

(1) onderdeel van ons beleggingsbeleid is om duurzaamheidsrisico’s zoveel mogelijk te vermijden of te beheersen. Dat is iets anders dan het uit idealistische overwegingen vermijden van (mogelijk) ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en of het actief bevorderen van (beter) duurzaam gedrag. Het afgeven van een impact statement met behulp waarvan een cliënt de resultaten van het bevorderen van duurzaam gedrag kan beoordelen heeft dus geen toegevoegde waarde;

(2) de informatie die nodig is om een impactverklaring die voldoet aan de daaraan gesteld regels op te stellen is niet beschikbaar binnen onze organisatie en er zouden dus maatregelen genomen moeten worden om die informatie te verkrijgen en op de juiste wijze te verwerken. De eventuele toegevoegde waarde voor onze (potentiële) cliënten van het afgeven van een impactverklaring staat in geen verhouding tot de kosten, hoeveelheid tijd en aandacht die met het opstellen en bijhouden van die verklaring gemoeid zullen zijn. 

De mogelijkheid bestaat dat wij in de toekomst wel over zullen gaan tot het rekening
houden met de effecten van beleggigsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Bijvoorbeeld wanneer het opstellen van een impactverklaring aanmerkelijk minder bezwaarlijk wordt dan nu het geval is, of indien blijkt dat het merendeel van de cliënten behoefte heeft aan een impactverklaring.

ViB stelt haar portefeuilles samen op verschillende criteria passend bij de klant. Zie inzake ons beleggingsbeleid de "Consumentenbrief ViB" (in het menu onder Info).

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.